Naša spoločnosť vznikla v roku 2013 plynulým prechodom zo živnosti konateľa a jediného spoločníka, ktorá bola založená v roku 2002 a za 11 rokov pôsobenia na slovenskom trhu si našla stabilné miesto v rámci projekčnej a inžinierskej činnosti. Zaoberáme sa projekčnou činnosťou pozemných stavieb od novostavieb rodinných domov, administratívnych budov, polyfunkčných budov, obchodných centier, cez rekonštrukcie a komplexnú obnovu bytových domov, prístavby, nadstavby až po individuálne úpravy interiérov a bytov, firemných priestorov podľa požiadaviek investorov.

V roku 2013 sme dospeli do štádia, že to čo naprojektujeme je vhodné aj v priebehu realizácie diela zhotoviteľom odkontrolovať, aby v priebehu realizácie nedochádzalo k zbytočným prieťahom pri komunikácii hlavného projektanta, zhotoviteľa, alebo generálneho dodávateľa vrátane subdodávateľov, investora a stavebného dozoru a k prípadným nedorozumeniam.

Vzhľadom na častejšie požiadavky investorov o autorský dozor a stavebný dozor sme rozšírili svoje pôsobenie v oblasti výkonu činnosti stavebného dozoru v rámci pozemných stavieb. Zo začiatku to boli prevažne stavby, ktoré sme naprojektovali a neskôr sa postupne pridali aj individuálny výkon stavebného dozoru rodinných domov, komplexných obnov bytových domov, administratívnych stavieb a iných stavieb pre bývanie, obchod a rekreáciu.

Našim cieľom je klientom poskytnúť komplexné služby v rámci zhmotnenia ich vízií o novom rodinnom dome, budove, investičnom zámer a pod., od prípravy podkladov, spracovania požadovanej projektovej dokumentácie, zabezpečenie potrebnej inžinierskej činnosti, vykonanie stavebného dozoru pri samotnej realizácii prác a ukončenia v podobe bezproblémovej kolaudácii.

Projekčná činnosť

Zameranie projektovej činnosti:
 • štúdie
 • projekty pre územné konanie
 • projekty pre stavebné konanie
 • realizačná dokumentácia
V rámci projekčnej činnosti zastrešujeme všetky profesie potrebné pre ucelené spracovanie projektovej dokumentácie.
Časti projektovej dokumentácie:
 • architektúra a stavebná časť
 • časť statika
 • požiarna bezpečnosť stavieb
 • elektroinštalácia (silnoprúd a slaboprúd, ochrana pred bleskom)
 • zdravotechnické inštalácie (vodovodné rozvody, kanalizácia)
 • vykurovanie
 • plynofikácia
 • rozpočet stavby
 • a pod.
Našou prioritou je poskytnúť kvalitné služby v dohodnutom termíne a cene, k maximálnej spokojnosti zúčastnených strán.

Inžinierska činnosť

V rámci realizácie projektovej dokumentácie alebo aj samostatne zabezpečujeme aj kompletnú inžiniersku činnosť potrebnú na zabezpečenie povolení v jednotlivých stupňoch:
 • územné konanie
 • stavebné konanie
 • kolaudačné konanie
alebo individuálne žiadosti:
 • príprava žiadostí o podporu zo ŠFRB - Štátneho fondu rozvoja bývania
 • príprava žiadostí o dotáciu na odstránenie systémových porúch
 • dotácia na zateplenie rodinného domu

Stavebný dozor

Výkon činnosti stavebného dozoru vykonávame od roku 2013 v rámci realizácii stavebných prác pri:
 • výstavbe rodinných domov
 • komplexných obnov bytových domov
 • výstavbe administratívnych budov
 • výstavbe bytových domov,
 • v rámci vstavby, nadstavby, prístavby budov.
Cieľom je zabezpečiť kvalitné prevedenie stavebných prác pre investora pri dodržaní projektovej dokumentácie, stavebného povolenia, technologických postupov a noriem.


Kontakt


Ing. Pavol Oravec
Narcisova 6,
040 11 Košice

Pondelok až Piatok:
8:00 – 17:00

Fakturačné údaje:
PATRIUM s.r.o.
Petzvalova 20/33,
040 11 Košice
IČO: 47 390 514
DIČ: 2023843162
Bankové spojenie: Slovenská sporiteľna a.s.
IBAN : SK8709000000005048918083

zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I.,
oddiel Sro, vložka 33183/V
Patrium s.r.o., Narcisová 6, Košice